Władze Fundacji

zabiurkiem

Organami Fundacji są:

– Fundatorzy

– Rada Fundacji

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

 1. nadzór nad działalnością Zarządu Fundacji i podległych mu zakładów;
 2. wyrażanie opinii dotyczących rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;
 3. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji;
 4. opiniowanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji z działalności Fundacji;
 5. przedstawianie wniosków dotyczących kierunków działania Fundacji;
 6. ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji;
 7. ustalanie wytycznych dotyczących wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji;
 8. ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji.

– Zarząd Fundacji

 1. Zarząd Fundacji reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały we wszystkich dziedzinach niezastrzeżonych dla kompetencji Fundatorów i Rady Fundacji.
 3. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu jej członków.
 4. W razie równej liczby oddanych głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.