Statut Fundacji

 paragraf

Statut Fundacji pod nazwą „Fundacja Pro Futurum”.

Tekst jednolity na dzień 17 stycznia 2012 r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja o nazwie Fundacja Pro Futurum ul. Brzozowa 92, 05-080 Laski, gmina Izabelin, zwana w dalszej części Fundacją, ustanowiona przez Dagny Sawicką i Bogusława Wieczorka,  zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym przed asesorem notarialnym Sylwią Celegrat, zastępcą Joanny Szeszkowskiej, notariusz w Warszawie, prowadzącej kancelarię notarialną w Warszawie, przy Al. Niepodległości numer 245 lokal 103, Repertorium A nr 6578/2011działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

 

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

 

§ 3

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
 2. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 4

 1. Fundacja może powoływać oddziały, zakłady i filie.
 2. Fundacja może być członkiem polskich i zagranicznych organizacji o podobnym charakterze działania.

§ 5

 1. Fundacja posługuje się pieczęcią z napisem „Fundacja Pro Futurum”.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 6

Fundacja może ustanawiać odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla samej Fundacji oraz realizacji celów Fundacji.

§ 7

Nadzór nad działalnością Fundacji ze względu na cel sprawuje Minister Zdrowia.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 8

Celem działania Fundacji jest:

 1. pomoc osobom w podeszłym wieku;
 2. pomoc osobom niepełnosprawnym;
 3. tworzenie ośrodków opieki paliatywnej;
 4. współpraca z instytucjami niosącymi pomoc osobom wymagającym opieki;
 5. udzielanie pomocy placówkom opiekuńczym;
 6. promocja i organizacja wolontariatu.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. tworzenie domów opieki, w tym wyspecjalizowanych oddziałów ze względu na rodzaj schorzenia;
 2. organizowanie teleopieki;
 3. organizowanie opieki w domu pacjenta;
 4. tworzenie hospicjów domowych;
 5. organizowanie terapii psychologicznych grupowych i indywidualnych;
 6. kształcenie pracowników domów opieki i opiekunów społecznych;
 7. współpraca z władzami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie niesienia pomocy seniorom i osobom niepełnosprawnym.

§ 10

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może:

1) wspierać działalność innych osób fizycznych i prawnych, których działalność jest zbieżna z jej celami;

2) współpracować z innymi osobami fizycznymi i prawnymi, których działalność jest zbieżna z jej celami.

2. Powyższa działalność będzie prowadzona w formie odpłatnej i nieodpłatnej.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 11

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000 (dwa tysiące) złotych oraz inne mienie w postaci środków finansowych, nieruchomości i ruchomości pozyskanych przez Fundację w toku jej działania.

§ 12

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 13

Dochody Fundacji pochodzić mogą z:

 1. krajowych i zagranicznych darowizn, datków, spadków, zapisów;
 2. dotacji, subwencji i grantów;
 3. akcji promocyjnych i zbiórek;
 4. majątku Fundacji;
 5. działalności gospodarczej;
 6. zysku z lokat bankowych;
 7. operacji finansowych.

§ 14

Dochody Fundacji pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte do realizacji celów Fundacji o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 15

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenie jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 16

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób,
  z którymi członkowie organów lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
 4. Fundacja nie może zakupować towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV

Działalność gospodarcza

§ 17

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Przedmiotem działalności gospodarczej może być działalność w zakresie:

1) działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60Z

2) pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowane – PKD 85.59B

3) praktyka lekarska ogólna – PKD 86.21Z

4) praktyka lekarska specjalistyczna – PKD 86.22Z

5) działalność fizjoterapeutyczna – PKD 86.90A

6) praktyka pielęgniarek i położnych – PKD 86.90C

7) działalność paramedyczna – PKD 86.90D

8) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 86.90E

9) pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniającą opiekę pielęgniarską – PKD 87.10Z

10) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – PKD 87.30Z

11) pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem – PKD 87.90Z

12) działalność związana z tłumaczeniami – PKD 74.30Z

13) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – PKD 82.11Z

14) wydawanie książek – PKD 58.11Z

15) pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19Z

16) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20Z

17) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych – PKD 62.09Z

18) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91Z

19)  przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) – PKD 56.21Z.

3. Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznacza na realizację celów statutowych.

§ 18

Zarząd przeznacza na prowadzenie działalności gospodarczej kwotę 1000 zł pochodzącą z darowizny Fundatora.

§ 19

 1. Działalność gospodarcza prowadzona jest bezpośrednio przez Fundację lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów lub innych jednostek organizacyjnych, zwanych dalej „zakładami”.
 2. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają pod Zarząd Fundacji.
 3. Zarząd Fundacji uchwala regulamin organizacyjny zakładu.
 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego wynikającej z postanowień Statutu.

     Rozdział V

Władze Fundacji

§ 20

 1. Organami Fundacji są:

– Fundatorzy

– Rada Fundacji

– Zarząd Fundacji

 1. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji, ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu ani w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 2. Członkowie Rady Fundacji i Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Fundatorzy

§ 21

 1. Fundatorzy powołują i odwołują członków Zarządu Fundacji.
 2. Fundatorzy powołują i odwołują Radę Fundacji.
 3. Fundatorzy podejmują decyzję na wniosek organów Fundacji lub samodzielnie.
 4. Fundatorzy mogą brać udział w posiedzeniach Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.
 5. Fundatorzy ustalają wytyczne dotyczące wysokości wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji.
 6. Fundatorzy zatwierdzają sprawozdania Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.
 7. W przypadku powołania Fundatora do Zarządu Fundacji, jego kompetencje z wyłączeniem prawem powoływania i odwoływania członków Rady Fundacji przejmuje Rada Fundacji.

Rada Fundacji

§ 22

 1. Rada Fundacji składa się z 2 do 7 osób.
 2. Radę Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
 3. Rada Fundacji powoływana jest na okres 3 lat.
 4. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji oraz Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.
 5. Ustanie członkowstwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą:

1) zakończenia kadencji;

2) złożenia rezygnacji;

3) odwołania;

4) śmierci;

5) skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia, mogą jednak występować o zwrot poniesionych wydatków związanych z działalnością w Radzie Fundacji.

§ 23

 1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji nie rzadziej niż 2 razy w roku.
 2. W posiedzeniach może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.

§ 24

 1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu jej członków.
 2. W razie równej liczby oddanych głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji lub w razie jego nieobecności głos Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.

§ 25

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

1) nadzór nad działalnością Zarządu Fundacji i podległych mu zakładów;

2) wyrażanie opinii dotyczących rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;

3) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji;

4) opiniowanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji z działalności Fundacji;

5) przedstawianie wniosków dotyczących kierunków działania Fundacji;

6) ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji;

7) ustalanie wytycznych dotyczących wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji;

8) ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji.

        Zarząd Fundacji

§ 26

 1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 9 osób.
 2. Zarząd Fundacji w tym Prezesa Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
 3. Zarząd Fundacji powołany jest na czas nieokreślony.

§ 27

 1. Zarząd Fundacji reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały we wszystkich dziedzinach niezastrzeżonych dla kompetencji Fundatorów i Rady Fundacji.
 3. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu jej członków.
 4. W razie równej liczby oddanych głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 28

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch członków Zarządu Fundacji łącznie.

§ 29

 1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 2. W przypadku uzasadnionej potrzeby posiedzenie Zarządu Fundacji może być zwołane niezwłocznie na wniosek Prezesa Zarządu lub Fundatora.

§ 30

Członkowie Zarządu fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

Rozdział VI

Zmiany Statutu

§ 31

Zmiana Statutu następuje na podstawie decyzji Fundatora wyrażonej na piśmie.

 

Rozdział VII

Tworzenie oddziałów, połączenie Fundacji

§ 32

Dla skuteczniejszego realizowania celów Fundacja może:

1) tworzyć swoje oddziały w kraju i zagranicą;

2) połączyć się z inną fundacją.

 

Rozdział VIII

Likwidacja Fundacji

§ 33

 1. Fundacja ulega likwidacji w następstwie osiągnięcia celów dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i pozostałego majątku.
 2. Fundacja ulega likwidacji na podstawie decyzji Fundatora w każdym czasie.
 3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji lub instytucji o podobnych celach.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 34

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do 31 marca sprawozdania ze swojej działalności za ubiegły rok.

§ 35

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

                               Dagny Sawicka

        Prezes Zarządu